Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w I Konferencji Naukowej:

Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych
oraz resocjalizacji

organizowanej przez Instytut Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi,
która odbędzie się w Bełchatowie w dniu 27 marca 2014 r.

Honorowy patronat konferencji:

Starosta Powiatu Bełchatowskiego
Szczepan Chrzęst

Starosta Powiatu Bełchatowskiego

Prezydent Miasta Bełchatowa
Marek Chrzanowski

Prezydent Miasta BełchatowaWspółorganizatorzy:

Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie


Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie


Patronat medialny

Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie


Komenda Powiatowa Policji w BełchatowiePatronat medialny
Patronat medialny

 

Pedagogika nie jest dyscypliną zajmującą się tylko wychowaniem dzieci. Ten aspekt jej funkcjonalności jest jedynie wycinkiem całego spektrum obszaru związanego z wychowaniem. Wychowanie jest bowiem świadomym oddziaływaniem w celu poprawy czyjejś osobowości. A jeśli pamiętamy, że proces ów ma między innymi na celu lepszą interakcję ze środowiskiem, pedagogika jawi się jako dyscyplina, która winna nadążać za dynamicznie zmieniającym się światem – trzymać pieczę nad procesem odnajdywania się człowieka w środowisku, przede wszystkim społecznym.

Celem konferencji jest ukazanie i zastanowienie się w jaki sposób owoce działań pedagogiki jako nauki są, mogą i powinny być wykorzystywane w działalności wszelkich instytucji zajmujących się profilaktyką społeczną, wsparciem społecznym oraz resocjalizacją. Mowa tu o służbach mundurowych, jak policja, ale również innych służbach społecznych jak wszelkiego rodzaju straże profesjonalne, straż miejska, służba celna, służba więzienna. W zakresie zainteresowania są również instytucje wychowawczo – resocjalizacyjne, jak ośrodki wychowawcze, domy poprawcze, etc., oraz wszelkie instytucje, w tym pozarządowe, zajmujące się szeroko pojętym wsparciem i pomocą społeczną.

Konferencja ma jednak również na celu ukazanie szerszemu gronu odbiorców, w tym młodzieży, że profilaktyką można nazwać każde działanie, w tym takie, które może wykonywać każdy, a które ma na celu zapobieganie zagrożeniom społecznym: przestępczości, wykluczeniu, przemocy, innym patologiom. Wszelka postawa sprzyjająca zabijaniu bierności społecznej i sprzeciwiająca się przyzwoleniu społecznemu na negatywne zachowania jest właśnie profilaktyką społeczną.

Zapraszamy zatem na konferencję:
  • pedagogów i psychologów zajmujących się pedagogiką społeczną, profilaktyką społeczną i resocjalizacją
  • służby mundurowe: policję, straż więzienną, wojsko, straż miejską, służbę celną i inne instytucje zajmujące się szeroko pojętym bezpieczeństwem społecznym
  • instytucje związane z resocjalizacją i wychowaniem dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych lub dotkniętych patologiami społecznymi
  • pracowników socjalnych orasz wszelkie osoby, instytucje i organizacje zajmujące się pomocą społeczną i pracą socjalną
  • wszystkie osoby interesujące się problematyką pedagogiki resocjalizacyjnej, penitencjarnej, ale również profilaktyką społeczną
  • nauczycieli i uczniów szkół, w szczególności ponadgimnazjalnych, aby mogli przekonać się nie tylko o zagrożeniach, jakie czyhają na młodzież w środowisku szkolnym i poza nim, ale przede wszystkim o metodach i środkach zapobiegania i zwalczania owych zagrożeń, które to metody powinny wejść na stałe do kanonu zachowań świadomego obywatela

 

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej:
„Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji” organizowanej przez Instytut Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, która odbędzie się w Bełchatowie w dniu 27 marzec
2014 r.

Jednym z celów konferencji jest ukazanie szerszemu gronu odbiorców, że profilaktyką, można nazwać każde działanie, które ma na celu zapobieganie zagrożeniom społecznym w tym przestępczości, wykluczeniu społecznemu, przemocy i innym patologiom.

 

plakat konferencja