Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w II Konferencji Naukowej:

Pedagogika w służbie

instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń

i patologii społecznych oraz resocjalizacji

 

 

organizowanej przez Instytut Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi,
która odbędzie się w Bełchatowie w dniu 26 marca 2015 r.

Pedagogika nie jest dyscypliną zajmującą się tylko wychowaniem dzieci. Ten aspekt jej funkcjonalności jest jedynie wycinkiem całego spektrum obszaru związanego z wychowaniem. Wychowanie jest bowiem świadomym oddziaływaniem w celu poprawy czyjejś osobowości. A jeśli pamiętamy, że proces ów ma między innymi na celu lepszą interakcję ze środowiskiem, pedagogika jawi się jako dyscyplina, która winna nadążać za dynamicznie zmieniającym się światem – trzymać pieczę nad procesem odnajdywania się człowieka w środowisku, przede wszystkim społecznym.

Celem konferencji jest ukazanie i zastanowienie się w jaki sposób owoce działań pedagogiki jako nauki są, mogą i powinny być wykorzystywane w działalności wszelkich instytucji zajmujących się profilaktyką społeczną, wsparciem społecznym oraz resocjalizacją. Mowa tu o służbach mundurowych, jak policja, ale również innych służbach społecznych jak wszelkiego rodzaju straże profesjonalne, straż miejska, służba celna, służba więzienna. W zakresie zainteresowania są również instytucje wychowawczo – resocjalizacyjne, jak ośrodki wychowawcze, domy poprawcze, etc., oraz wszelkie instytucje, w tym pozarządowe, zajmujące się szeroko pojętym wsparciem i pomocą społeczną.

Konferencja ma jednak również na celu ukazanie szerszemu gronu odbiorców, w tym młodzieży, że profilaktyką można nazwać każde działanie, w tym takie, które może wykonywać każdy, a które ma na celu zapobieganie zagrożeniom społecznym: przestępczości, wykluczeniu, przemocy, innym patologiom. Wszelka postawa sprzyjająca zabijaniu bierności społecznej i sprzeciwiająca się przyzwoleniu społecznemu na negatywne zachowania jest właśnie profilaktyką społeczną.

Zapraszamy zatem na konferencję:
  • pedagogów i psychologów zajmujących się pedagogiką społeczną, profilaktyką społeczną i resocjalizacją
  • służby mundurowe: policję, straż więzienną, wojsko, straż miejską, służbę celną i inne instytucje zajmujące się szeroko pojętym bezpieczeństwem społecznym
  • instytucje związane z resocjalizacją i wychowaniem dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych lub dotkniętych patologiami społecznymi
  • pracowników socjalnych orasz wszelkie osoby, instytucje i organizacje zajmujące się pomocą społeczną i pracą socjalną
  • wszystkie osoby interesujące się problematyką pedagogiki resocjalizacyjnej, penitencjarnej, ale również profilaktyką społeczną
  • nauczycieli i uczniów szkół, w szczególności ponadgimnazjalnych, aby mogli przekonać się nie tylko o zagrożeniach, jakie czyhają na młodzież w środowisku szkolnym i poza nim, ale przede wszystkim o metodach i środkach zapobiegania i zwalczania owych zagrożeń, które to metody powinny wejść na stałe do kanonu zachowań świadomego obywatela
Honorowy patronat konferencji:

Starosta Powiatu Bełchatowskiego

Waldemar Wyczachowski

Starosta Powiatu Bełchatowskiego

Prezydent Miasta Bełchatowa
Mariola Czechowska

Prezydent Miasta Bełchatowa
Współorganizatorzy:

Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie


Komenda Powiatowa Policji w BełchatowiePatronat medialny