Program konferencji

9.00 - 10.00 Rejestracja uczestników

Otwarcie konferencji sala 1

10.00 - 10.20 Otwarcie konferencji

 Dr Adam Gogacz – otwarcie Konferencji przywitanie gości i uczestników

 Wystąpienia oficjalne

Dyrektora Instytutu Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Prof. dr hab. Henryka Cudaka

Starosty Powiatu Bełchatowskiego

Mgr Waldemara Wyczachowskiego

Prezydenta Miasta Bełchatowa

Mgr Marioli Czechowskiej

Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie

Insp. dr Sławomira Barasińskiego

Zastępcy Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie

Mgr Moniki Michel

Obrady plenarne sala 1

Przewodniczą:

 Prof. dr hab. Henryk Cudak

 Dr Adam Gogacz

10.20 - 10.45 Prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi),

Rodzina a kwestia przenikania elementów obcych kultur

10.45 - 11.10 Prof. dr hab. Wojciech Gruszczyński (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi),

Mikrouszkodzenia mózgu (minimal brain damage) jako zagrożenia realizacji procesu nauczania i wychowania

11.10 - 11.35 Prof. dr hab. Irena Motow (Akademia im. J. Długosza w Częstochowie),

Proces usamodzielnienia nieletnich z instytucji resocjalizacyjnych - zasadność, bariery, skuteczność

11.35 - 12.05 Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej),

Ponowoczesność jako źródło dysfunkcji i zagrożeń - dlaczego normatywność przegrywa z anomią?

12.05 - 12.30 Mł. insp. Tomasz Jędrzejczyk (Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi),

Legalizm czy dobro dziecka - problem kolizji zasad konstytucyjnych przy odbieraniu dziecka z rodziny w sytuacji kryzysowej

12.30 - 12.45 Przerwa kawowa

Obrady w sekcjach

Sekcja 1 sala nr 1

Resocjalizacja i kuratela sądowa jako formy przywracania jednostki do życia w społeczeństwie

Przewodniczą:

 Prof. dr hab. Halina Worach-Kardas

 Prof. dr hab. Sławomir Cudak

12.45 - 13.00 Prof. dr hab. Halina Worach-Kardas (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi),

Aktywność pokolenia późnej dorosłości - potrzeby, wyzwania, zagrożenia

13.00 - 13.15 Dr Beata Ciupińska (Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie),

Profilaktyka w środowisku szkolnym

13.15 - 13.30 Prof. dr hab. Sławomir Cudak (Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie),

Narkomania w opinii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

13.30 - 13.45 Dr Mirosława Gawęcka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),

Konferencja grupy naprawczej jako strategia pracy readaptacyjnej ze skazanym. Perspektywa kuratora sądowego

13.45 - 14.00 Dr Dorota Katarzyna Marczuk (Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach),

Skuteczność oddziaływań kuratora sądowego w rodzinie samotnej matki w procesie wolnściowej resocjalizacji nieletnich

14.00 - 14.20 Przerwa obiadowa

14.20 - 14.35 Dr Tadeusz Wolan (Uniwersytet Śląski),

Zjawisko „ukrytego programu” w resocjalizacji młodocianych w polskich placówkach penitencjarnych (raport z badań)

14.35 - 14.50 Dr Dorota Nawrat (Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie),

Poradnictwo zawodowe dla młodzieży w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu

14.50 - 15.05 Dr Nalla Stolińska-Pobralska (Uniwersytet Łódzki),

Bieda jako czynnik zagrażający wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży

15.05 - 15.20 Dr Elżbieta Markiewicz (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi),

Nadmierne wykorzystanie substancji psychoaktywnych jako determinant procesu twórczego

15.20 - 15.35 Mgr Dagmara Boruc (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie),

Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy kuratora sadowego

15.35 - 15.50 Dr Marlena Niemiec (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie),

Patologie w siłach zbrojnych - stan i perspektywy badań w świetle literatury przedmiotu

15.50 - 16.05 Renata Gałecka, Anna Michniewicz, Sylwia Sadurska, Agata Orłowska (Studentki - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi),

Prostytucja nieletnich w opinii kobiet

Sekcja 2 sala nr 2

Rodzina, szkoła, środowisko jako filary profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym

Przewodniczą:

 Prof. dr hab. Julia Bystrowa

 Dr Eulalia Adasiewicz

12.45 - 13.00 Prof. dr hab. Julia Bystrowa (Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi),

Rehabilitacyjne i pedagogiczne wsparcie niepełnosprawnych w instytucji edukacyjnej nowego typu

13.00 - 13.15 Dr Adam Gogacz (Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie),

Wczesne uczenie kompetencji społecznych jako profilaktyka przemocy na przykładzie projektu „Stronger Children: Les Violence”

13.15 - 13.30 Dr Mariola Świderska (Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie),

Otyłość jako skutek toksycznej miłości do dziecka - wybrane aspekty

13.30 - 13.45 Dr Robert Pawlak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie),

Współpraca szkół ze środowiskiem lokalnym jako sposób rozwiązywania problemów społecznych. Doświadczenia szkół miejskich i wiejskich

13.45 - 14.00 Dr Eulalia Adasiewicz (Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie),

Rola wychowawcy klasy w przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym

14.00 - 14.20 Przerwa obiadowa

14.20 - 14.35 Dr Dorota Zdybel (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi),

Język perswazji i negocjacji – zaniedbany obszar edukacji dla bezpieczeństwa

14.35 - 14.50 Dr Daria Sikorska (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi),

Problematyka edukacji dla bezpieczeństwa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

14.50 - 15.05 Dr Ireneusz Skawina (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi),

15.05 - 15.20 Dr Lidia Pawelec (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),

Instytucjonalne rozwiązywanie problemu dziecka z syndromem eurosieroctwa

15.20 - 15.35 Dr. Leszek Zakrzewski (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej),

Środowiskowy kontekst nieprzystosowania społecznego

15.35 - 15.50 Mgr Marta Anna Nowocień (Uniwersytet Wrocławski),

Obowiązki wychowawcze rodziców wobec dziecka w polskim Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

15.50 - 16.05 Mgr Agnieszka Kaźmierczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),

Alienacja rodzicielska jako przemoc wobec dziecka

16.05 - 16.20 Agata Stępień (Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie),

Zjawisko agresji wśród młodzieży

Ocena wybranych zachowań zdrowotnych młodzieży licealnej a zagrożenia wynikające z ryzykownego stylu życia

Warsztaty dla studentów sala 3

 Opieka naukowa: Dr Dorota Nawrat

 Warsztaty poprowadzi: Mgr Katarzyna Sowa

12.45 - 14.00 Mgr Katarzyna Sowa (Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie),

Odkrywanie i rozwijanie potencjału zawodowego

12.45 - 14.00 Mgr Katarzyna Sowa (Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie),

Zakończenie obrad

16.20 - 16.30 Sprawozdanie z obrad w sekcjach

 Sekcja 1

 Sekcja 2

16.30 - 16.35 Podsumowanie i zakończenie obrad – Dr Adam Gogacz