9.00 - 10.00 Rejestracja uczestników
Otwarcie konferencji sala 1
10.00 - 10.20 Otwarcie konferencji
  • Dr Adam Gogacz – otwarcie Konferencji, przywitanie gości i uczestników
  • Wystąpienia oficjalne
 
Obrady plenarne sala 1 Przewodniczą:

  • Prof. dr hab. Henryk Cudak
  • Dr Adam Gogacz
10.20 - 10.45 Prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi),
Znaczenie rodziny w procesie wychowania do tolerancji
 
10.45 – 11.35 Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku),
Prof. dr hab. Marzena Netczuk-Gwoździewicz (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu),
Przestrzenie wielowymiarowego ryzyka – wyzwania dla psychoprofilaktyki
 
11.35 – 12.05 Mł. insp. mgr Tomasz Jędrzejczyk (Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie),
Sierż. szt. mgr Anna Kornacka (Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi),
Zakres i granice ingerencji w obszar zachowań suicydalnych
 
12.05 – 12.30 Dr Monika Czyżewska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie),
Czy istnieją skuteczne sposoby zapobiegania przemocy domowej wobec dzieci? O rozwiązaniach anglosaskich

Przerwa kawowa
Sekcja 1 sala nr 1 Przewodniczą:
  • Prof. dr hab. Sławomir Cudak
12.45 – 13.00 Prof. dr hab. Sławomir Cudak (Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie),
Funkcjonowanie Dorosłych Dzieci Alkoholików we własnej rodzinie prokreacji
 
13.00 – 13.15 Dr Beata Ciupińska (Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie),
Dorastający o posiadanych kompetencjach prospołecznych
 
13.15 – 13.30 Doc. dr Sylwester Bębas (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
Patologie i zagrożenia w świecie wirtualnym jako wyzwanie dla profilaktyki i resocjalizacji
 
13.30 – 13.45 Dr Daria Sikorska (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi),
"Galerianki" jako nowa forma prostytucji nieletnich w opinii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Przerwa obiadowa
14.05 – 14.20 Dr Waldemar Szymański (Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie),
Zwiększenie efektywności ścigania w świetle ustawy z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
 
14.20 – 14.35 Mgr Michał Korwin-Szymanowski (Fundacja Zielony Promień),
Edukacja ekonomiczna w jednostkach penitencjarnych. Sposób na rozwiązanie problemu, czy…
 
14.35 – 14.50 Mgr Izabela Urbaniak-Mastalerz (Uniwersytet w Białymstoku),
Pedagogika a wpływ zmian w prawie na zapobieganie przestępczości
 
14.50 – 15.05 Tomasz Adaszewski (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi),
Dominik Błaszczyk (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi),
Michał Fornalczyk (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi),
Aneta Trejter (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi),
Narkotyki w opinii wychowanków młodzieżowego ośrodka socjoterapii w Kiernozi
 
15.05 – 15.20 Ćwikła Kinga (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi),
Prawno-karne przeciwdziałanie narkomanii jako patologii społecznej
 
Sekcja 2 sala nr 2
Rodzina, szkoła, środowisko jako filary profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym
Przewodniczą:
  • Dr Eulalia Adasiewicz
12.45 – 13.00 Dr Adam Gogacz (Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie),
Potrzeby nauczycielskie w zakresie kształcenia międzykulturowego na przykładzie projektu Szkoły Wielokulturowe
 
13.00 – 13.15 Dr Mariola Świderska (Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie),
Konflikty międzypokoleniowe – wybrane aspekty
 
13.15 – 13.30 Dr Robert Pawlak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie),
Zmiany w edukacji z perspektywy społeczności lokalnej na przykładzie podwarszawskiej gminy Wołomin
 
13.30 – 13.45 Dr Eulalia Adasiewicz (Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie),
Metoda perswazji w profilaktyce
 
Przerwa obiadowa
14.05 – 14.20 Dr Bożena Zając (Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie),
Kompetencje zawodowe i kluczowe drogą do sukcesu na rynku pracy
 
14.20 – 14.35 Mgr Przemysław Bakus (Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie),
Postawy rodzicielskie a zachowanie się dziecka
 
14.35 – 14.50 Mgr Agnieszka Kaźmierczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
Domy dziecka w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce
 
14.50 – 15.05 Elżbieta Wasylkowska (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi),
Anna Skalska (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi),
Bogusława Michalak (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi),
Aneta Burzyńska (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi),
Działanie faktyczne czynnika chroniącego (zainteresowanie nauką szkolną) przed zachowaniami ryzykownymi
 
15.05 – 15.20 Anita Sztajner (Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie),
Aleksandra Słonina (Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie),
Marta Kowalewska (Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie),
Wirtualni przestępcy, czyli jak przemoc w grach komputerowych wpływa na Twoje dziecko
 
15.20 – 15.30 Sprawozdanie z obrad w sekcjach
  • Sekcja 1
  • Sekcja 2
15.30 – 15.35 Podsumowanie i zakończenie obrad – Dr Adam Gogacz