Problematyka konferencji

Pedagogika nie jest dyscypliną zajmującą się tylko wychowaniem dzieci. Ten aspekt jej funkcjonalności jest jedynie wycinkiem całego spektrum obszaru związanego z wychowaniem. Wychowanie jest bowiem świadomym oddziaływaniem w celu poprawy czyjejś osobowości. A jeśli pamiętamy, że proces ów ma między innymi na celu lepszą interakcję ze środowiskiem, pedagogika jawi się jako dyscyplina, która winna nadążać za dynamicznie zmieniającym się światem – trzymać pieczę nad procesem odnajdywania się człowieka w środowisku, przede wszystkim społecznym.

Celem konferencji jest naukowa refleksja nad tym, w jaki sposób owoce działań pedagogiki jako nauki są, mogą i powinny być wykorzystywane w działalności wszelkich instytucji zajmujących się profilaktyką społeczną, wsparciem społecznym oraz resocjalizacją. Mowa tu o służbach mundurowych, jak policja, ale również innych służbach społecznych jak wszelkiego rodzaju straże profesjonalne, straż miejska, służba celna, służba więzienna. W zakresie zainteresowania są również instytucje wychowawczo – resocjalizacyjne, jak ośrodki wychowawcze, domy poprawcze, etc.  oraz wszelkie instytucje, w tym pozarządowe, zajmujące się szeroko pojętym wsparciem i pomocą społeczną.

 

Konferencja ma jednak również na celu ukazanie szerszemu gronu odbiorców, w tym młodzieży, że profilaktyką można nazwać każde działanie, w tym takie, które może wykonywać każdy, a które ma na celu zapobieganie zagrożeniom społecznym: przestępczości, wykluczeniu, przemocy, innym patologiom. Wszelka postawa sprzyjająca zabijaniu bierności społecznej i sprzeciwiająca się przyzwoleniu społecznemu na negatywne zachowania jest właśnie profilaktyką społeczną.

 

Zapraszamy zatem na konferencję:

·         pedagogów i psychologów zajmujących się pedagogiką społeczną, profilaktyką społeczną i resocjalizacją  służby mundurowe: policję, straż więzienną, wojsko, straż miejską, służbę celną i inne instytucje zajmujące się szeroko pojętym bezpieczeństwem społecznym  instytucje związane z resocjalizacją i wychowaniem dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych lub dotkniętych patologiami społecznymi pracowników socjalnych orasz wszelkie osoby, instytucje i organizacje zajmujące się pomocą społeczną i pracą socjalną wszystkie osoby interesujące się problematyką pedagogiki resocjalizacyjnej, penitencjarnej, ale również profilaktyką społeczną   nauczycieli i uczniów szkół, w szczególności ponadgimnazjalnych, aby mogli przekonać się nie tylko o zagrożeniach, jakie czyhają na młodzież w środowisku szkolnym i poza nim, ale przede wszystkim o metodach i środkach zapobiegania i zwalczania owych zagrożeń, które to metody powinny wejść na stałe do kanonu zachowań świadomego obywatela.

Temat konferencji: Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji jest szerokim zagadnieniem, dlatego proponujemy w planowanej konferencji podjąć następującą problematykę:

  • 1.       Profilaktyka społeczna
  • 2.       Edukacja dla bezpieczeństwa
  • 3.       Resocjalizacja i system penitencjarny
  • 4.       Instytucje i systemy wsparcia społecznego